Komora si stanovuje za cieľ podporu rozvoja vzájomných slovensko- spojenoarabskoemirátskych vzťahov a obchodnej výmeny medzi Spojenými Arabskými Emirátmi a Slovenskou Republikou ako i technickú a ekonomickú spoluprácu medzi podnikateľmi z oboch krajín a poskytovanie informácií a asistencie všetkým, ktorí o ne prejavia záujem ako aj ich spoločníkom.

Komora nadviaže vzťahy a vzájomnú spoluprácu so Slovensko - spojenoarabskoemirátským Združením, a to prostredníctvom spoločných projektov a návrhov spolu so Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou, Úniou Obchodných Komôr, regionálnymi centrami pre rozvoj zahraničného obchodu, priemyselnými a umeleckými komorami a vývoznými konzorciami a ďalšími inštitúciami a združeniami, ktoré sa v budúcnosti vytvoria.

Komora sa venuje propagačnej činnosti, pomocou ktorej podáva užitočné ekonomické informácie, aby napomohla k rozšíreniu spolupráce medzi obchodnými spoločnosťami a prispela k rozvoju obchodných príležitostí.

Ďalej si Komora stanovuje za cieľ:

 • nadväzovať vzťahy s úradmi, organizáciami, komorami a finančnými kruhmi oboch krajín, za účelom uľahčenia vzájomnej podnikateľskej činnosti,
 • spolupracovať s obchodným sektorom Spojených Arabských Emirátov a Slovenskej Republiky v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja ekonomických vzťahov medzi Spojenými Arabskými Emirátmi a Slovenskou Republikou,
 • vybavovať náležitosti, ktoré môžu požadovať miestne slovenské alebo spojenoarabskoemirátské úrady,
 • informovať o podnikoch, právnych ustanoveniach a akýchkoľvek iných nariadeniach, ktoré všeobecne súvisia s trhom a obchodom v niektorých jeho sférach, o možnostiach uplatnenia tovaru na trhu ako aj sprostredkovať iné služby obom krajinám,
 • systematicky zhromažďovať poznatky o prípadných úpravách v legislatíve, normách a miestnych zvykoch pri ekonomickej, finančnej, colnej alebo daňovej spolupráci,
 • poskytovať odborné posudky, konzultácie, tlmočnícke alebo akékoľvek iné odborné služby za účelom podpory rozvoja obchodu a v snahe poskytnúť čo najlepšie poradenstvo pre tých, ktorí majú záujem podnikať v jednej z týchto dvoch krajín,
 • vykonávať akúkoľvek ďalšiu činnosť potrebnú k naplneniu predsavzatí, ktoré si Komora stanoví,
 • za asistencie miestnych úradov propagovať, ochraňovať a obraňovať záujmy obchodných spoločnosti a ich obchodných spolupracovníkov na území oboch zúčastnených strán, 
 • komora bude vykonávať svoje aktivity a činnosť na území Slovenskej Republiky v súlade s jej platnou legislatívou.

Predmetom činnosti komory bude hlavne: 

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služieb a informačné služby,
 • spolupráca na báze dohôd s podnikateľskými subjektmi,
 • organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov a konferencií, 
 • rekreačná, kultúrna a športová činnosť,
 • spolupráca s inými združeniami alebo organizáciami mimo územia Slovenskej republiky,
 • iniciovanie a koordinovanie príprav a realizácii stratégii trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky,
 • zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie rozvojových programov v Slovenskej republike,
 • koordinovanie aktivít so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej, slovenskej i medzinárodnej,
 • koordinovanie príprav a realizáciu projektov vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov za účelom regionálneho rozvoja a celoslovenského rozvoja.